2012/06/29

REKOMPENCI (報酬を与える)

1. Doni aŭ fari al iu ion bonan, por montri al tiu sian kontentecon pro farita servo aŭ bona ago:  奉仕やよい行いを理由に、その人にその満足を示すために、何か良いものを与えることまたはをすること
 • Gepatroj rekompencis filon por la diligenta lernado. 両親は息子の熱心な勉強に対して褒美をあげた。
 • Dio longe paciencas, sed severe rekompencas. 神は長く耐えはする。しかし報いは厳格である。
 • Via helpo estos rekompencita. あなたの助力は返礼に価する。
 • Mi havas bonan rekompencon por mia laborado. 私は仕事に結構な報酬をもらっている。
 • Se vi savos la reĝlandon, rekompence vi ricevos la princinon. もし君が王国を救ったなら、君に王妃をくれてやろう。
 • Multaj helpantoj ĉe lernu! senrekompence kontrolas korespondojn de lernantoj. 多くのレルヌのヘルパーが無償で学習者の通信を点検している。
2. Esti donita al iu, kiel sekvo de bona ago aŭ servo: よい行いや奉仕の結果として、人に与えられること
 • Vi estas bona homo kaj bono vin rekompencos! 君は親切な人だ。善行は報われるよ。
 • Tio estis rekompenca mondonaco. それはお礼の寄付であった。

MOŜTO (閣下)

Honora ĝenerala kvalifiko por altranguloj, kies rangon oni povas precizigi per la apudmetita adjektivo: 名誉についての一般的な、高い地位の人々のための修飾(規定)。その人の地位を併置された形容詞によって、精密に表現することができる。
 • Via moŝto, estas honoro al ni, ke vi venis! 閣下、あなたがお見えになったことは、私どもの誇りであります。
 • Via reĝa moŝto, pardonu min!, diris kulpulo al la reĝo. 王様、お許しください、と罪人は王に言った。
 • Li havas mian plej moŝtan favoron. 彼は私の最も高貴な好意を持っている。
 • Kion vi moŝtas ordoni? あなたは何をお命じになりますか?
 • Iru almozpeti ĉe moŝtuloj! だんな様のところに施し物をもらいに行け!

PRESKRIBI (指示する)


1. Formale kaj aŭtoritate ordoni: / はっきりと権威をもって命令する
 • Leĝoj preskribas ne labori dum dimanĉoj. 法は日曜日に働かないように命じている。
 • Li ne obeis preskribojn de sia estro. 彼は上司の指示に従わなかった。
2. Ordoni skribe: 文書で命令する。処方する
 • La kuracisto preskribis al mi bonan medikamenton. 医師は私に良い薬を処方してくれた。
 • Oni ne povas acxeti ĉi tiun medikamenton sen preskribo.この薬を処方箋なしで購入することはできない。
 • La preskribitaj medikamentoj estis tre multekostaj. 処方された薬は非常に高額であった。

2012/06/17

INTRIGO (陰謀)

Ruze aranĝi kombinon por sukcesigi aŭ malsukcesigi aferon / ものごとに成功したりや失敗するようにずるがしこく段取りを準備すること
 • Li certe intrigis por ricevi tiun postenon. 彼がその役職を受けるために陰謀を働いたのは確実だ。
 • Ĉiuj intrigoj kaj malicaĵoj estis forgesitaj. 全ての陰謀やいじわるな仕打ちは忘れ去られてしまった。
 • Ŝi havis amintrigon kun edziĝinta viro. 彼女は既婚の男性と恋愛の陰謀をたくらんだ。
 • Estas multaj intrigantoj inter viaj geamikoj. 多くの陰謀者が君の友達にはいるよ。
 • Atentu pri li: Ĉiuj diras, ke li estas intrigema. 彼には気をつけろ。彼は陰謀好きだってみんな言ってるよ。

INDULGI (寛大である)

1. Ne severe trakti ies kulpon aŭ pekon, esti pardonema kontraŭ iu erarinta: / 人の犯罪や罪を厳格には扱わない。人の間違いに寛容であること。
 • Indulgu mian kulpon, mi petas! 私の犯罪を許してください、お願いします。
 • Vi ne meritis indulgon de ŝi. 君は彼女には許してもらっていない。
 • Li estas indulga pri mia perfido. 私の背信について彼は寛大である
 • Mi estas indulgema - mi longe ne koleras. 私は寛容だ。長くは怒らない。〔私は長らく怒っていない?〕
2. Milde agi kontraŭ iu, ne ofendi, montri konsideron al, domaĝi / 人に対して穏やかに行動する。ののしったりしない、思慮を示す、遺憾の意を示す
 • Li ĉiam indulgas min. 彼はいつも私を大目に見てくれる。
 • Infanoj devas montri indulgon al la maljunuloj. 子どもたちは老人に対して思いやりを示さねばならない。
 • Estu indulga al viaj infanoj. 自分の子どもたちに思いやりを持ちなさい。
 • Via sinteno estas senindulga. 君の態度には容赦というものがないね。

2012/06/15

SAVI ( 保存)

1. Liberigi iun de danĝero aŭ morto /  危険や死から人を自由にすること
 • Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo. 四足の馬でさえ、こけることがある。 (馬の四足でさえ、それを転倒から救わない。)
 • Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino. 悪女に対する救いはない。
 • Li estas mia savanto. 彼は私の命の恩人だ。
 • Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas. おぼれる者は、家を提案するが、助けられた者はレンガさえ与えない。 (溺れる者は自分が助かりたいがために、家屋敷を謝礼にというが、助けられてしまえばレンガすら与えない。)
 • Ŝafo kalkulita ne estas savita. 数えられた羊は救われたというわけではない。 (失われた羊ばかりが数えられる) 〔ことわざ??〕
 • Nekredeble, sed mi sukcesis saviĝi. 信じられないことに、私は助かった。
2. Gardi ion de difekto aŭ pereo / 損傷や破滅から何かを守る
 • Mi estis sensava (havanta nenian savrimedon) kaj vi savis mian vivon! 私は助かりそうになかった(何も助けになるものを持っていなかった)のに、あなたは私の命を救った。
 • Forsavis sian korpon kaj animon (tute malaperis). 自分の肉体と精神を救い出した(すっかり消え去った)。 〔
 • Oni devas antaŭsavi la animon de la infanoj kontraŭ la tentoj. 子どもたちの心を諸誘惑から事前に守ることが必要だ。

FORMO (佇まい)


1. Sensebla aspekto, kiun objekto prezentas ekstere / 外に提示される対象の感覚的な外観。
 • Al mi ne plaĉas formo de ĉi tiu meblo. この家具の形は気に入らない。
 • La frato okupiĝis pri la formado de la vazo. その兄は、花瓶作りに従事していた。
 • Grandega vento deformis mian novan pluvombrelon. 暴風が私の新しい雨傘を壊してしまった。
 • En la komenco la tero estis senforma kaj dezerta. はじめ、大地は形なく砂漠のようであった。
 • Ĉio transformiĝas po iomete en la mondo. 世界の中で全ては少しずつ形を変えている。
 • Tie ni vidis diversformajn montojn. そこでわれわれはいろんな形の山を見た。
 • Ŝi estis belforma kaj belvizaĝa. 彼女は美しいスタイルをし、美しい顔立ちであった。
 • Sufiksoj -ĉj- kaj -nj- kreas karesformojn de nomoj. 接尾辞「-ĉj-」と「-nj-」とは名前の愛称形をつくる。
2. Formujo: . 型枠
 • La ardanta metalo fluis en la formon. 白熱している金属は、型枠の中に流れ込んだ。
 • Mi bezonos formujon por fari la kukon. 僕はクッキーを作るのに型枠が必要なんだ。
3. Maniero, laŭ kiu iu afero evidentiĝas / それによって、事柄が明らかになるようなやり方
 • La formo de la registaro ŝangxiĝis. 政府の形態は変化した。
 • Li formis ĉi tiun societon. 彼はこの会を形成した。
 • La societo formiĝis en la jaro 2000. その会は2000年に出来上がった。
 • Subite nia gaja festo aliformiĝis en ardajn disputojn. 突然われわれの楽しいお祭りは激しい口論へと変わってしまった。
4. Ekstera maniero, laux kiu oni agas, obeante difinitajn regulojn: / 定められた諸様式に従ってなされるところの外的な様式
 • La akto estis redaktita en leĝa formo. その証書は法的な様式に従って作成された。
 • Espereble oni akceptos la reformojn. たぶんその改造は受け入れられるだろう。
5. Maniero, laŭ kiu oni esprimas penson, kontraste kun tiu penso mem:/ 人がその思想内容に対照的に、思想を表現する形式〔思想「内容」に対する表現「形式」のことか〕
 • La verkisto donis originalan formon al tia banala temo. その作家は、そんなありふれたテーマに新しい形式を付与した。